dilluns, 30 d’abril de 2012

Determinar el valor del client

En ocasions determinar el valor del client és molt important, per establir estratègies de fidelització, quantificar-les i així poder optimitzar els ingressos, sabent els recursos que hi podem destinar, ja sigui adquirint més persones per atendre les necessitats al servei d'atenció, ja sigui en forma de descomptes, regals o qualsevol estratègia de fidelització.

Aquest fitxer us dona una idea per a determinar els càlculs, els percentatges es poden determinar mitjançant càlculs estocàstics i/o estimacions de quota de mercat.

Veure fitxer.

dimecres, 25 d’abril de 2012

Tasación de opciones

La tasación de opciones utilizando la fórmula de averiguar si la apuesta o el pago que hacemos inicialmente,  sobre una inversión con un valor actual determinado, considerando un  precio final de ejercicio estimado es viable,  en relación a una volatilidad determinada por oscilaciones de precio históricas o futuras, una duración en el tiempo, comprado esta inversión con la tasa libre de riesto, tanto para el adquirente de la inversión futura, como para el que la vende.
Se utiliza la fórmula Black-Scholes para averiguar el precio de adquirir los derechos a futuro de cualquier inversión.


Ver ficheros.

diumenge, 22 d’abril de 2012

Tasaciones sobre opciones: un instrumento para la valoración de operaciones financieras


Las opciones de tasación me permiten valorar las inversiones futuras para que la compañía tome decisiones de inversión futuras.
Las opciones de tasación pueden ser usadas para mejorar el presupuesto de captial de una compañía o el proceso de tomar deciones financieras.
El uso de las opciones de tasación para evaluar los proyectos de inversiones actuales se llama OPCIONES REALES.
La idea de una opción real es acreditada a Judy Lewent, el principal administrador financiero de Merck.
Esencialmente, las opciones reales permiten poner un valor explícito a la flexibilidad directiva, que se pierde frecuentemente por el presupuesto de capital tradicional.
Los dos ejemplos siguientes ilustran el concepto de opciones reales, usando conceptos como la fórmula Black-Scholes, volatilidad y tablas dinàmicas.


Ver documento de operaciones.

divendres, 13 d’abril de 2012

Recaptació, dèficit, productivitat i competitivitat


El dilema per recobrar la competivitat considerant necessitats de recaptació per disminuir el dèficit: IRPF versus IVA anversos Seg. Soc.

Aquests dies s’està debatent quin és el conjunt de  mesures més encertada per atendre els compromisos de dèficit, sense malmetre la competitivitat i afectar la productivitat del país. Per això, hi ha que considerar els impostos principals que nodreixen els pressupostos públics: Impost de Societat, Impost sobre les persones públiques, Imposto sobre el Valor Afegit i transmissions, Seguretat Social i impostos especials, entre d’altres.

És evident que la situació econòmica i financera de l’estat Espanyol és delicada, efectuant una succinta descripció dels principals indicadors que estan afectant a l’orientació cap el creixement del desenvolupament de l’economia i creació de treball són els següents:

·       Dèficit públic elevat que obliga a efectuar retallades pressupostàries amb el conseqüent efecte sobre l’endeutament, la qual cosa està fent augmentar la prima de risc i provocant un “efecte desplaçament” de la inversió des del sector privat cap el sector públic, mostra d’aquest efecte el tenim que mentre la prima de risc augmenta, els valors de cotització en els mercats financers dels actius de les empreses disminueix.

·       L’elevada taxa d’atur, que no fa més que agreujar els problemes dels pressupostos públics, gràcies als “estabilitzadors automàtics”. Aquesta pressió sobre els mercat laboral, està provocant una devaluació interna no només en salaris, sinó en el poder adquisitiu del conjunt d’agents de la demanda agregada.

·       Aquesta devaluació interna ha significat una disminució de la demanda agregada, i si disminueix la demanda interna, vol dir que les empreses venen menys, si observem els informes del Banc d’Espanya (http://www.bde.es/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/12/Mar/Fich/evo.pdf) , observem les següents dades:

o   Disminució de les matriculacions: 3,9%.

o   Decrement del comerç al por menor: 4,7%.

o   Continua la tendència negativa tot i que disminueix la seva desacceleració de les vendes de bens i serveis de consum de grans empreses.

o   Reducció de la producció de bens d’inversió i equipament: 6,5%.

o   Caiguda lliure del sector de la construcció i immobiliari.

o   El ritme de creixement de les exportacions s’alenteix, estem a un 2% quan el darrer trimestre del 2011 era del 5,4%. Influenciat per l’atonia de la UE, tot i que les exportacions extracomunitàries van augmentar un 6,4%. Amb tot la balança exterior –diferència entre exportacions i importacions – permetent que el dèficit comercial es redueixi un 26%, millorant la demanda agregada i conseqüentment el PIB.

o   Pel que fa al turisme remarcar que continua el seu increment, tant en número de visitants (2,7%), com el número de pernoctacions (6,1%), el que ha tingut com a conseqüència un augment de la despesa realitzada pels visitants estrangers del 8,6%.

o   Pel que fa a la balança de pagament on es registren les transaccions financeres – inversions directes, inversions financeres i transferències – enregistra una disminució del 18,2%, reduint el dèficit per compte corrent. Aquesta disminució ha estat motivada fonamentalment per la venda d’actius de deute públic i privat per part dels inversors estrangers (http://www.cincodias.com/articulo/mercados/inversores-extranjeros-sacan-espana-96000-millones-once-meses/20120412cdscdsmer_14/).

o   Pel cantó de l’oferta la producció industrial va experimentar en gener un caiguda del 5,6% , tot i que la tassa d’increment interanual va ser lleugerament positiva. Ara bé, el número de afiliats en la seguretat social va ser negatiu: un 4,2%. El PMI està per sota de 50% el que implica un previsió contractiva de la capacitat productiva

o   Pel que fa als serveis, també tenim un PMI inferior a 50.

o   El mercat de treball en particular la xifra d’afiliats a la Seg. Social va disminuir un 2,6%.

Si analitzem aquestes dades en conjunt des d’una perspectiva dinàmica, és a dir tenint en compte la seva evolució, juntament als resultats del dèficit públic, les tasses d’evolució dels preus i salaris ens adonem del següent:

·       IPC es manté un creixement del 2% en la tassa general de inflació, per rúbriques obtenim els següents resultats:

o   Preus energia: augment del 7,9%.

o   Bens industrials no energètics: 0,1%.

o   Serveis: 1,3%.

o   Aliments: 2,8%

·       El IPC sense energia només va augmentar un 1,2%.

·       L’índex general de preus industrials va tornar a desaccelerar-se, augmentant al 3,6%. La moderació dels preus va ser generalitzada per components, exceptuant els de consum duradors.Quines són les decisions que s’haurien de prendre per millorar els objectius de dèficit, sense afectar a la productivitat i la competitivitat, és evident que per exemple un descens de les cotitzacions a la Seguretat Social provocaria una millora de competitivitat exterior, rebaixant els costos empresarials i fent més atractives les nostres exportacions, així com també tindria una influència en el sector turístic, fent nos més competitius.

Ara bé, un augment del Impost sobre el Valor Afegit, en el curt i mig termini tindria un efecte positiu en l’economia, així com un increment en la recaptació pública? Considerant l’efecte que tindria en els preus, augmentant aquells bens amb una demanda inelàstica, com podria ser l’alimentació, els bens de primera necessitat i energètics, què el seu consum no depèn del nivell de renda, ja que formen part del consum autònom, ara bé cal dir que molts d’aquests bens especialment els d’alimentació tenen el tipus reduït o superreduït i que signifiquen entre el 5 i el 7% del PIB, només hi hauria un increment de la recaptació per part de l’energia. Tots aquestes aspectes contribuirien a augmentar la despesa dels turistes, un IVA més car permetria incrementar el número de bens i serveis venuts als visitants estrangers.

 Alhora que tindria un efecte negatiu amb la indústria en general, ja que el seu PMI és negatiu, amb la majoria de bens amb una demanada elàstica, es veurien obligats o bé a augmentar preus i reduir demanda, conseqüentment continuar amb l’evolució negativa d’afiliats a la Seguretat Social, o bé a disminuir marges per mantenir preus i producció la qual cosa afectaria al impost de societats, amb la qual cosa si la base imposable és més baixa, vol dir menys quota a repercutir. Un altre indicador és amb un context on el PMI serveis i manufacturer són inferiors a 50, que denoten uns nivells d’activitat i utilització de la capacitat productiva baixos, un augment de les tasses d’IVA significaria un increment de recaptació, alhora que es mantindria neutre sense afectar a l’economia i la millora del atur?

O bé, seria millor augmentar el IRPF per les rendes més altes, que tenen una demanada per definició ineslàstica, ja que només afectaria al component d’estalvi, circumstància que gairebé seria neutra en quan a la demanda interior i exterior?

Per finalitzar aquest anàlisi, la conclusió és la següent: una disminució de les quotes a la Seguretat Social, especialment a aquelles empreses que són exportadores tindria un efecte positiu en la competitivitat, augmentar l’IVA segons la meva opinió tindria un efecte sobre la productivitat interior del país en el curt i mig termini, s’haurà de fer però quan l’economia recobri el to de creixement, i l’augment del IRP és una decisió encertada parcialment, ja que sempre toca pagar més als mateixos, per tant aquí també hi hauria d’haver un equilibri territorial, no pot ser que comunitats en una inflació més elevada, se’ls apliqui unes tarifes més elevades, això s’ha de fer mirar, ja que el que provocarà és que cerquin més subterfugis legals (rendes irregulars, pagaments en espècie, retenció de beneficis...) per eludir la pressió impositiva.

Espero no ferir cap sensibilitat per expressar una opinió que no pot coincidir amb l’expressada per algun col·lega.

Salutacions cordials.

dijous, 12 d’abril de 2012

Experiencing Change in German Controlling

Traditional German Management Accounting

There is a relatively little empirical research in accounting in Germany, if we compare with research into organizational and societal contexts of accounting - of the kind that has become well established in the UK, Scandinavia and much of Mediterranean Europe - has been almost non-existing in Germany.

As a consequence, the definition of accounting terms doesn´t have the same meaning and sometimes in the German literature one term could have different meanings, because they don´t have a theorical common body, as English literature (CIMA - Character Institute of Management Accounting), for example if we look into the meaning difference between both terms "Management accounting" and "Management accountants" en English language, versus the German terminology of related terms "Controlling" and "Controller"; though there is a certain overlap between the techniques and functions of management accounting carried out by Management accountants in the UK and those carried out by Controller in Germany, however the overlap is by no means complete. Furthermore, there is gulf between academic and practice-controlling term, whereas the Controlling meaning inside academic field may, variously, be modeled as focused upon information, rationality or coordination, nevertheless research into controlling practices is rare in Germany.

So, we are going to study three company cases where we could disclosure perceptions of practice Controlling roles and I hope to find and answer to the query ´What is Controlling?´.

Historically German management accounting is portrayed as strongly influenced by the seminal academic contributions of Schmalenbach, Plaut, Gutenberg, Kilger, Riebel and Hováth. The profile of this academics authors is close to economic theory than is the case in the UK: ´Most British accountants have only a superficial awareness of economic theories and ideas´. As regards this different background, German approach that insists that it should be separate cost accounting which deals costs and benefits, explained by models named `contribution margin accounting´(Deckungsbeitragsrechnung) and ´flexible standard cost´ (FSC); from financial accounting which carries out with the role of transaction-based payments and receipt, that it is shaping by capital maintenance and tax requirements.

Focusing on FSC intended to be a practicable system... the number of relevant variable cost drivers is normally reduced to one per cost center. Therefore, cost center accounting helps the enterprise to control cost in defined reporting units and it follow that: ´Cost drivers must be measured in the cost center. Responsible reporting units must be clearly defined to monitor costs.

Stemming from the hyperinflation in the 1920s and the state planning system of the 1930s, the financial accounting rules specified by German commercial low (Hendlesgesetzbuch) have been strictly oriented towards historical cost. Whereas, Anglo-American practice have been using transaction-based cost output, that means the most significant imputed cost is an extra depreciation charge based on an estimate of the replacement cost of fixed assets, therefore a measure of real economic cost which is more useful for management decisions such as pricing.

In spite of there is a lot of overviews from this observations which seek to make a generalizations about German Accounting, it is no always clear whether the claims advanced are normative theories about what German ´best practices´ should be, or descriptive accounts of actual practice (and if the latter what is the source of the information). There may be some gulf between the academic framing of German accounting and its practical application.

Ahrens (1999) - Contrasting Involvements: A Study of Management accountants in Britain and Germany. Amsterdam, Harwood Academic Press. - identified three crucial features of the distinctiveness of German management, compared with that of the UK, in the 1990s:
1.     The emphasis of functional differentiation: in which the production function was recognized as of high specialist expertise not amenable to close interrogation by management accountants.
2.     Relatively centralized and detailed operational control: which relied upon concrete, ofther physical, and information.
3.     A conception of management that emphasized specific, specialist, technical knowledge and did not encompass the kind of abstract, generalist notions of management - particularly ´people management´-
Ahrens concluded that, Germany, management accounts were more different about intervening in operational matters, deferred more to technical specialist opinion, and saw Controlling as a task of planning and informing that was at arm´s length with management decision-making. In contrast to the privileging of management accounting´s portrayal of (financial) reality in the UK, German companies were found to prioritize operations rationales of actions.
In addition, both academic knowledge is influenced by professional organizational body, which copy even within the universities through undergraduate programmers. Conversely, what it happens in the Germany where universities seem to have been much more influential in setting the theoretical foundations for the discipline of Betriebswirtschaftslehre early in the career of those who will later become Controllers.
The German model of Controlling may be characterized by three general features:
1.       The separation of cost and management accounting from financial accounting, illustrated by the German term ‘Einkreissystem’ on cycle system describing the Anglo-Saxon general ledger system and ‘Zwekreissystem’ two cycle system denominating the German system of different ledgers for financial and cost accounting, leading to a distancing of Controllers from operations.
2.       Separation of Controlling from operations, ins present in the mission statement of the Internationaler of Controller Verein (International Controller Association). Distancing controlling function from the operational day-to-day business in the name of objectivity, and this is a way to take into account strategic issues.
3.       The role of Controllers as coordinators rather than members of management, leading to a separation between function of managing distancing Controllers from management, conversely, what happens in UK where management accountants may be seen as part of the management team. This claim is already present in the International Controller Association´s idea of the Controller as ‘pilot´and ‘ and economic awareness of the company.


dimecres, 4 d’abril de 2012

Practica suggestions for Empowering Others

Articulate a Clear Vision and Goals:

 • Create a picture of a desired future.

 • Use word pictures and emotional language to describe the vision.

 • Identify specific actions and strategies that will lead to the vision.

 • Establish SMART goals.

 • Associate the vision and goals with personal values.

Foster Personal Mastery Experiences:

 • Break apart large tasks and assign one part at a time.

 • Assign simple tasks before difficult tasks.

 • Highlight and celebrate small wins.

 • Incrementally expand job responsibilities.

 • Give increasingly more esponsibility to solve problems.

Model Successful Behaviors


 • Demonstrate successful task accomplishment.

 • Point out other people who have succeeded.

 • Facilitate interaction with other role models.

 • Find a coach.

 • Establish a mentor relationship
Provide Support


 • Praise, encourage, express approval for, and reassure.

 • Send letters or notes of praise to family members or coworkers.

 • Regularly provide feedback.

 • Foster informal social activities to build cohesion.

 • Supervise less closely and provide time-slack.

 • Hold recognition ceremonies.


Arouse Positive Emotions


 • Foster activities to encourage friendship formation.

 • Periodically send light-hearted messages.

 • Use superlatives in giving feedback.

 • Highlight compatiblility between important personal values and organizational goals.

 • Clarify impact on the ultimate customer.

 • Foster attributes of recreation in work: clear goals, effective scorekeeping and feedback systems, and out-of-bounds behavior.


Provide Information


 • Provide all task-relevant information.
 • Continuously provide technical information and objective data.
 • Pass along relevant cross-unit and cross-functional information.
 • Provide access to information or people with senior responsibility.
 • Provide access to information from its source.
 • Clarify effects of actions on customers.


Provide Resources

 • Provide training and development experiences.
 • Provide technical and administrative support.
 • Provide needed time, space, or equipment.
 • Ensure access to relevant information networks.
 • Provide more discretion to commit resources.


Connect to outcomes

 • Provide a chance to interact directly with those receiving the service or output.
 • Provide authority to resolve problems on the spot.
 • Provide immediate, unfiltered, direct feedback on results.
 • Create task identity, or the opportunity to accomplish a complete task.
 • Clarify and measure effects as well as direct outcomes.

Create confidence

 • Exhibit reliability and consistency.
 • Exhibit fairness and equity.
 • Exhibit caring and personal concern.
 • Exhibit openness and honesty.
 • Exhibit competence and expertise.